Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Idea , s.r.o. so sídlom Pruské 310, 018 52 Pruské , IČO 36 780 120 , DIČ : 2022385893 , Obchodný register Okresného súdu Trenčín , vl. č. 17848/R

Všeobecné podmienky pre "Kreatívne školenie"

1) Kreatívne školenie je splatné 14 dní od objednania školenia písomne formou e-mailu sladkysvet@sladkysvet.sk , objednávkou školenia prostredníctvom webovej stránky , objednávkou školenia prostredníctvom vyplnenia kontaktného formuláru , správou, telefonicky.

2) Objednávkou a kúpou Kreatívneho školenia súhlasíte so spracovaním osobných údajov Ochrana osobných údajov

3) Objednávkou a kúpou Kreatívneho školenia súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami

4) Termíny skupinových "Kreatívnych školení" sú uvedené na stránke. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín individuálnych školení v prípade nepriaznivých podmienok : poruchy elektriny , výpadok internetového spojenia , choroba školiteľky , prípadne iné nepredvídateľné okolnosti.

5) Termíny individuálnych "Kreatívnych školení" - dohodou prostredníctvom e-mailu : sladkysvet@sladkysvet.sk. vyhradzujeme si právo zmeniť termín individuálnych školení poruchy elektriny , výpadok internetového spojenia , choroba školiteľky , prípadne iné nepredvídateľné okolnosti.

6) Termíny online " Kreatívnych školení " - dohodou prostredníctvom e-mailu : sladkysvet@sladkysvet.sk. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín individuálnych školení v prípade nepriaznivých podmienok : poruchy elektriny , výpadok internetového spojenia , choroba školiteľky , prípadne iné nepredvídateľné okolnosti.

7) Rezerváciu za " Kreatívne školenie " môžete uskutočniť prostredníctvom stránky www.sladkysvet.sk cez kontaktný formulár , e-mailom : sladkysvet@sladkysvet.sk , telefonicky 0948 512 670 , prostredníctvom e-shop na stránke www.sladkysvet.sk

8) Rezerváciu na " Kreatívne školenie " bez úhrady rezervujeme 4 dni.

9) Záväzná objednávka je platná až po uhradení zálohy 50% a následne uhradenie doplatku 50% za " Kreatívne školenie " ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou.

10) Údaje ku platbe zasielame zákazníkovi po prijatí objednávky za " Kreatívne školenie " prostredníctvom e-mailu

11) Faktúru obdrží zákazník po uhradení zálohovej faktúry spôsobom akým sa zmluvné strany dohodnú písomnou formou.

12) Ceny "Kreatívnych školení" sa môžu meniť v závislosti od cien materiálu, od rôznych akcií.

13) Ceny za jednotlivé "Kreatívne školenia" sú individuálne v závislosti od druhu školenia. Vyhradzujeme si právo meniť ceny za "Kreatívne školenia"

14) Všetky informácie ktoré obdržia účastníci školenia a všetky spôsoby práce ktoré sa naučia účastníci na školení sú určené pre účastníkov školenia a nemôžu byť verejne kopírované , zdieľané v akejkoľvek forme.

15) Termín skupinových školení je vopred určený , termín individuálnych a online školení je po dohodne zmluvných strán.

16) Na školeniach nie je dovolené robiť zvukové a video záznamy , fotografie

17) Vyhradzujeme si právo robiť fotografie zhotovených produktov na školeniach pre komerčné využitie a sociálne siete.

Záloha a platba

1. Záloha 50% za " Kreatívne školenie " je splatná 5 dní od objednávky školenia , doplatok za " Kreatívne školenie " je splatný 14 dní pred uskutočnením "Kreatívneho školenia " , pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak - písomnou formou. Zálohu uhradí zákazník prostredníctvom prevodného príkazu v banke , prípadne priamym vkladom na účet spoločnosti Idea , s.r.o.

2. Údaje ku platbe zasielame zákazníkovi po prijatí objednávky za " Kreatívne školenie " prostredníctvom e-mailu, Záloha a doplatok za " Kreatívne školenie " je splatná na účet prostredníctvom prevodného príkazu , vkladom na účet spoločnosti IDEA , s.r.o. v hotovosti po dohode zmluvných strán písomnou formou.

3. Údaje ku platbe zasielame zákazníkovi po prijatí objednávky za " Kreatívne školenie " prostredníctvom e-mailu

Storno poplatky za Kreatívne školenie

Zrušenie Kreatívneho školenia zo strany usporiadateľa.

 

Vyhradzujeme si právo praktické individuálne a skupinové a online "Kreatívne školenie" zrušiť v prípade :
1) ak zo strany školiteľky nie je možné uskutočniť školenie : napr. v prípade choroby, pracovných záležitostí ..
2) nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov na školení , počet účastníkov 4 - 8 účastníkov na skupinovom školení , minimálny počet účastníkov je vždy určený pri konkrétnom druhu "Kreatívneho školenia"

 

 

V prípade zrušenia školenia zo strany usporiadateľa :
1) môžeme Vám navrhnúť náhradný termín
2) ak si nevyberiete náhradný termín , budú Vám vrátené finančné prostriedky

 

 

 
Vyhradzujeme si právo na zmeny dĺžku školenia a priebeh školenia
1) v niektorých prípadoch sa môže "Kreatívne školenie" natiahnuť.

 

2) v prípade nepriaznivého počasia si vyhradzujeme právo zmeniť prácu a spôsob pri príprave produktu na školení

Zrušenie Kreatívneho školenia zo strany účastníka .

1) V prípade, že nemôžete absolvovať osobne individuálne a skupinové školenie , storno rezervácie musíte zaslať písomnou formou prostredníctvom e-mailu : info@sladkysvet.sk

2) Storno poplatok za zrušenie "Kreatívneho školenia" zo strany účastníka 0% z ceny za "Kreatívne školenie" v prípade storno rezervácie viac ako 28 dní pred termínom školenia.

3) Storno poplatok za zrušenie "Kreatívneho školenia" zo strany účastníka 50% z ceny za "Kreatívne školenie" v prípade storno rezervácie menej ako 14 dní pred termínom školenia.

4) Storno poplatok za zrušenie "Kreatívneho školenia" zo strany účastníka 100% z ceny za "Kreatívne školenie" v prípade storno rezervácie menej ako 7 dní pred termínom školenia ,

5) Ak sa nemôžete zúčastniť školenia, môžete si za seba nájsť náhradu - iného účastníka . Oznámenie o náhrade musíte oznámiť včas písomnou formou. Akceptovaný bude náhradný účastník až v prípade úhrady celkovej čiastky za školenie. Následne Vám bude vrátená Vaša úhrada za školenie.

6) Stornované školenie nemôže byť opakovane stornované.

7) Ak účastník neodôvodní neúčasť na školení , zaniká mu nárok vrátenie fakturovanej sumy za školenie.

8) V prípade zrušenia termínu online školenia zo strany účastníka :

- je možné dohodnúť náhradný termín školenia , v prípade nedodržania termínu zo strany účastníka Storno poplatok za zrušenie online "Kreatívneho školenia" zo strany účastníka 100% z ceny za "Kreatívne školenie"